© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Gedrag

Gedragsregels voor medewerkers

1. Context 1.1 Deze gedragsregels zijn opgesteld door leidinggevenden en medewerkers van Anselmus Geestelijk Welzijn. Eén maal per kwartaal wordt in een gezamenlijke bijeenkomst gereflecteerd en gediscussieerd over het nut, de noodzaak, de uitwerking en evaluatie van al deze regels. In deze bijeenkomsten kunnen regels worden aangepast en worden toegevoegd. We hebben ons in het opstellen van deze regels qua vorm en inhoud laten inspireren door de tekst ‘Gedragsregels voor werkers in het pastoraat’ zoals in 2000 vastgesteld door de Diocesane Raad Pastoraat van het Aartsbisdom Utrecht. 1.2 Deze gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die betaald, vrijwillig, voor korte tijd, voor langere tijd, op projectbasis werkzaam is voor of ingehuurd wordt door Anselmus Geestelijk Welzijn. Deze personen worden hieronder aangeduid door de tekst ‘medewerker(s)’. 2. Algemeen 2.1 Alle medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de invulling en uitoefening van zijn of haar taak op een manier die overeenkomt met deze gedragsregels. 2.2 De medewerker gedraagt zich als betrouwbare, redelijke en barmhartige professional en realiseert zich dat hij/zij het ‘zout van de wereld’ is. Dit laat elke medewerker zien in zowel zijn of haar persoonlijk leven als het maatschappelijk & economische verkeer. 2.3 De medewerker houdt de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van zijn/haar taak op peil door zowel op eigen initiatief en kosten als op kosten en initiatief van AGW deel te nemen aan seminars, cursussen en andere activiteiten. 2.4 Alles wat de medewerker ter ore komt, zij het digitaal, mondeling of anderszins valt onder zijn/haar beroepsgeheim. 3. Relatie tot AGW 3.1 De vorm, het doel en de inhoud van de relatie van de medewerker met AGW wordt weergegeven in het contract of de overeenkomst met de medewerker. De medewerker wordt verwacht dat deze zich aan deze afspraken houdt en in geval van twijfel, onzekerheid of onenigheid met de directie in overleg gaat om deze afspraken te evalueren en te verduidelijken. 3.2 De medewerker vertegenwoordigt AGW in alle activiteiten en uitingen. De medewerker gebruikt bij al deze gelegenheden de naam en het logo van AGW en is zich er van bewust dat hij/zij AGW vertegenwoordigt en alle collega’s en medewerkers die actief zijn. 4. Relaties 4.1 De medewerker houdt privé en werk gescheiden om belangenverstrengeling te voorkomen en zijn/haar onafhankelijkheid te garanderen. 4.2 De medewerker respecteert de fysieke en geestelijke onafhankelijkheid en integriteit van de collega’s, relaties en pastoranten. Hij/zij is zich bewust de machtsongelijkheid en kwetsbaarheid in de relatie met de pastorant. Hij/zij gaat op geen enkele wijze een ongepaste relatie aan met pastoranten en streeft ernaar om ook de schijn te vermijden. 4.3 De medewerker neemt geen giften en kado’s aan voor zichzelf maar fungeert als vertegenwoordiger van AGW en mag als zodanig giften in ontvangst nemen en afdragen. De medewerker laat zich in geen geval omkopen en neemt genoegen met de beloning middels contract vastgesteld. 5. Collegae 5.1 De medewerker gedraagt zich als collega en partner tegenover alle medewerkers en/of pastoranten van andere kerken, kerkelijke gemeentes, genootschappen, vrijgevestigde collega’s etc. De medewerker maakt geen onderscheid op basis van geaardheid, ras, politieke voorkeur, opleidingsniveau, theologische opvattingen of levensbeschouwing en laat het oordeel over deze zaken over aan de Schepper van ons allemaal. 5.2 De medewerker uit in het openbare verkeer geen kritiek op collega’s en medewerkers van AGW, van andere bedrijven of kerkgenootschappen en zal zich gereserveerd opstellen. 5.3 De medewerker bevordert onderlinge samenwerking tussen en met collega’s en kerkgenootschappen. 6. Taak 6.1 De medewerker zet zich naar vermogen in bij de vervulling van zijn taak en zoekt, waar dit vermogen te kort schiet, hulp bij collega’s of zorgt voor verwijzing naar andere professionals. 6.2 De medewerker zorgt dat hij/zij tijdens werktijden bereikbaar is voor AGW en voor personen die van hem afhankelijk zijn. 6.3 De medewerker draagt mede zorg in de juiste vervanging en overdracht van taken en relaties. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Gedrag

Gedragsregels voor medewerkers

1. Context 1.1 Deze gedragsregels zijn opgesteld door leidinggevenden en medewerkers van Anselmus Geestelijk Welzijn. Eén maal per kwartaal wordt in een gezamenlijke bijeenkomst gereflecteerd en gediscussieerd over het nut, de noodzaak, de uitwerking en evaluatie van al deze regels. In deze bijeenkomsten kunnen regels worden aangepast en worden toegevoegd. We hebben ons in het opstellen van deze regels qua vorm en inhoud laten inspireren door de tekst ‘Gedragsregels voor werkers in het pastoraat’ zoals in 2000 vastgesteld door de Diocesane Raad Pastoraat van het Aartsbisdom Utrecht. 1.2 Deze gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die betaald, vrijwillig, voor korte tijd, voor langere tijd, op projectbasis werkzaam is voor of ingehuurd wordt door Anselmus Geestelijk Welzijn. Deze personen worden hieronder aangeduid door de tekst ‘medewerker(s)’. 2. Algemeen 2.1 Alle medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de invulling en uitoefening van zijn of haar taak op een manier die overeenkomt met deze gedragsregels. 2.2 De medewerker gedraagt zich als betrouwbare, redelijke en barmhartige professional en realiseert zich dat hij/zij het ‘zout van de wereld’ is. Dit laat elke medewerker zien in zowel zijn of haar persoonlijk leven als het maatschappelijk & economische verkeer. 2.3 De medewerker houdt de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van zijn/haar taak op peil door zowel op eigen initiatief en kosten als op kosten en initiatief van AGW deel te nemen aan seminars, cursussen en andere activiteiten. 2.4 Alles wat de medewerker ter ore komt, zij het digitaal, mondeling of anderszins valt onder zijn/haar beroepsgeheim. 3. Relatie tot AGW 3.1 De vorm, het doel en de inhoud van de relatie van de medewerker met AGW wordt weergegeven in het contract of de overeenkomst met de medewerker. De medewerker wordt verwacht dat deze zich aan deze afspraken houdt en in geval van twijfel, onzekerheid of onenigheid met de directie in overleg gaat om deze afspraken te evalueren en te verduidelijken. 3.2 De medewerker vertegenwoordigt AGW in alle activiteiten en uitingen. De medewerker gebruikt bij al deze gelegenheden de naam en het logo van AGW en is zich er van bewust dat hij/zij AGW vertegenwoordigt en alle collega’s en medewerkers die actief zijn. 4. Relaties 4.1 De medewerker houdt privé en werk gescheiden om belangenverstrengeling te voorkomen en zijn/haar onafhankelijkheid te garanderen. 4.2 De medewerker respecteert de fysieke en geestelijke onafhankelijkheid en integriteit van de collega’s, relaties en pastoranten. Hij/zij is zich bewust de machtsongelijkheid en kwetsbaarheid in de relatie met de pastorant. Hij/zij gaat op geen enkele wijze een ongepaste relatie aan met pastoranten en streeft ernaar om ook de schijn te vermijden. 4.3 De medewerker neemt geen giften en kado’s aan voor zichzelf maar fungeert als vertegenwoordiger van AGW en mag als zodanig giften in ontvangst nemen en afdragen. De medewerker laat zich in geen geval omkopen en neemt genoegen met de beloning middels contract vastgesteld. 5. Collegae 5.1 De medewerker gedraagt zich als collega en partner tegenover alle medewerkers en/of pastoranten van andere kerken, kerkelijke gemeentes, genootschappen, vrijgevestigde collega’s etc. De medewerker maakt geen onderscheid op basis van geaardheid, ras, politieke voorkeur, opleidingsniveau, theologische opvattingen of levensbeschouwing en laat het oordeel over deze zaken over aan de Schepper van ons allemaal. 5.2 De medewerker uit in het openbare verkeer geen kritiek op collega’s en medewerkers van AGW, van andere bedrijven of kerkgenootschappen en zal zich gereserveerd opstellen. 5.3 De medewerker bevordert onderlinge samenwerking tussen en met collega’s en kerkgenootschappen. 6. Taak 6.1 De medewerker zet zich naar vermogen in bij de vervulling van zijn taak en zoekt, waar dit vermogen te kort schiet, hulp bij collega’s of zorgt voor verwijzing naar andere professionals. 6.2 De medewerker zorgt dat hij/zij tijdens werktijden bereikbaar is voor AGW en voor personen die van hem afhankelijk zijn. 6.3 De medewerker draagt mede zorg in de juiste vervanging en overdracht van taken en relaties. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.